Tetric-N-Flow
tetric n-flow

Thương hiệu:  Ivoclar Vivadent

Teric N-Flow là composite lỏng quang trùng hợp, sử dụng trám lót, trám bít hố rãnh, trám xoang nhỏ và thành bên các xoang II, xoang V. Dùng kết hợp với Teric N-Ceram.

* Độ chảy lỏng tuyệt vời.
* Độ cản quang cao.
* Trùng hợp trong vòng 10 giây.

Tetric_N-Flow Content
tetric n-flow