APEXCAL

Apexcal-1

Apexcal
Là vật liệu băng trám tạm và che tuỷ. Apexcal là hydroxide calci trộn sẵn, cản quang, dạng kem mịn với độ pH trên 12.5.

Thương hiệu
Ivoclar Vivadent

Apexcal-2
  • Băng thuốc kháng khuẩn tạm thời (băng thuốc trám tạm), dùng trong điều trị nội nha.
  • Che tuỷ gián tiếp hoặc xử lý với các sang thương sâu răng sâu.
  • Che tuỷ trực tiếp.